Izsludina iedzīvotāju projektu konkursu

Publicēts: 
24.10.2018 - 10:00

Pļaviņu novada dome ceturto gadu izsludina iedzīvotāju projektu finansēšanas konkursu. Tajā ar idejām, kā uzlabot un labiekārtot publisko telpu novadā, paplašināt iespējas un piedāvājumu iedzīvotājiem, var piedalīties nevalstiskās organizācijas – biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, kā arī neformālās iedzīvotāju grupas.

Šogad konkursa devīze ir “Veidosim Pļaviņu novada nākotni kopā!”. Iedzīvotāji aicināti iesniegt inovatīvus projektus un radošas idejas, kas būtu ieguldījums novada nākotnē un mūsdienīgas vides veidošanā.

Pieteikumi iesniedzami līdz 2018. gada 14. decembrim. Projektu pieteikumus var iesniegt nevalstiskās organizācijas un neformālas iedzīvotāju grupas (ne mazāk kā 3 dalībnieki), kuru juridiskā vai deklarētā adrese un darbības vieta ir Pļaviņu novads.  Projekta aktivitātēm jānotiek Pļaviņu novadā vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Pļaviņu novada iedzīvotājiem.

Viens pretendents var iesniegt vienu projekta pieteikumu. Iesniegtais projekts var būt iepriekš atbalstīta projekta turpinājums.

Projekta pieteikums jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu Pļaviņu novada domei, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads LV – 5120.

Iedzīvotāju projektu īstenošanai 2019. gadā Pļaviņu novada dome no pašvaldības budžeta atvēlēs līdz 20 000 eiro. Maksimālā summa vienam projektam - 1000 eiro, iesniedzējam jānodrošina līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējās summas. Līdzfinansējumu var veidot nemateriālais ieguldījums.

Pašvaldības finansējums tiks piešķirts sabiedriski nozīmīgiem projektiem, neformālās izglītības iniciatīvām, brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai un kvalitātes uzlabošanai, jauniešu nodarbinātības veicināšanai,  drošas un sakārtotas vides veidošanai Pļaviņu novadā, sociālo pakalpojumu nodrošināšanai, vides pieejamības uzlabošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī idejām, kas palīdz veidot sociāli atbildīgus Pļaviņu novada iedzīvotājus.

Apstiprinātie projekti jārealizē no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 30. novembrim.

KONKURSA NOLIKUMS UN PIETEIKUMA VEIDLAPA

Šāds konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā, lai atbalstītu sabiedriski nozīmīgu, oriģinālu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Pļaviņu novadā, veicinātu iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu novada problēmu risināšanā, sekmētu viņu dzīves kvalitātes uzlabošanu un veicinātu pašvaldības, nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju sadarbību.

2018. gadā projektu konkursa rezultātā ar iedzīvotāju iniciatīvu un Pļaviņu novada domes finansiālu atbalstu paveikti tādi darbi kā, piemēram, atjaunota pirmsskolas izglītības iestādes “Jumītis” brīvdabas estrāde, izdotas grāmatas, uzstādīts brīvdabas trenažieris Kriškalnos, izveidots informatīvais stends Krūmēnu kapos, notikušas vairākas tikšanās “Sieviešu klubā” ar dažādu jomu speciālistiem un bibliotēkas rīkotas sarunas ar grāmatu autoriem, īstenota kanisterapija jeb lasīšana kopā ar suņiem bērnu bibliotēkā, organizēti kultūras, sporta, izklaides pasākumi, pļaušanas un sēņošanas sacensības, novadpētniecības aktivitātes.

Sanita Kitajeva