Noslēdzies atklāto projektu konkurss ”Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”

Publicēts: 
30.07.2021 - 10:45

Pļaviņu novada dome 2021. gada 20.. maijā pirmo reizi izsludināja atklātu projektu konkursu "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (PuMPuRS) ietvaros, kura , kura mērķis ir:

  • palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;
  •  iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

PuMPuRS projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600,00 EUR, kas 100% apmērā tiek segts no  Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.

Projektus Pļaviņu novada domē līdz 2021. gada 20. jūnijam varēja iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni.

Tika saņemts viens projektu pieteikums. Finansējums projekta īstenošanai tika piešķirts biedrībai "IN-LAAT".

Projekta “I.am.I” mērķis - veicināt mērķa grupas jauniešu personības izaugsmi, palielinātu jauniešu motivāciju turpināt formālo izglītību un sniegt emocionālo atbalstu, lai stiprinātu jauniešu mentālo veselību, mazinātu attālināto mācību negatīvo ietekmi un novērstu priekšlaicīgus mācību pārtraukšanas riskus. Projekta laikā paredzētas 5 galvenās aktivitātes, kurās, izmantojot neformālās un netradicionālās mācību metodes, tiks veicināta mērķa grupas jauniešu spēja darboties komandā, atklājot arī savas personības unikalitāti un talantus, attīstītas prasmes savstarpējā komunikācijā un sevis prezentācijā. Projekta laikā tiks sniegts emocionāls atbalsts mentālās veselības stiprināšanai un meklēti individuāli risinājumi pandēmijas izraisītās situācijas izaicinājumu pārvarēšanā - “Es un komanda”, “Es un nauda”, “Es un mans ķermenis”, “Es un cilvēki man apkārt”, “Es un panākumu atslēga”. Projekta laikā plānots iesaistīt 20 dalībniekus, no kuriem vismaz 6 izglītojamie ir ar priekšlaicīgas mācību pamešanas riskiem. Projekta īstenošanas termiņš plānots no 2021.gada augusta līdz 2021.gada septembrim.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

 

Informāciju sagatavoja Pļaviņu apvienības pārvaldes projektu vadītāja Olita Znotiņa