Paziņojums par SIA “Rīteru dolomīts” plānotās smilts, smilts – grants un dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnēs “Jaunsmilktiņas – 1” un “Plikais purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma atzinuma saņemšanu no vides pārraudzības valsts biroja

Publicēts: 
03.03.2021 - 17:15

Paredzētās darbības nosaukums: Smilts, smilts-grants un dolomīta ieguves paplašināšana derīgo izrakteņu atradnēs “Jaunsmilktiņas - 1” un “Plikais purvs”

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Derīgo izrakteņu atradne “Jaunsmilktiņas 1” un atradne “Plikais purvs”, Klintaines pagasts, Pļaviņu novads (kadastra apzīmējumi Nr. 3258 007 0018, Nr. 3258 007 0046, Nr. 3258 007 0098, Nr. 3258 007 0151, Nr. 3258 007 0006 un Nr. 3258 007 0044).

Ierosinātājs: SIA “Rīteru dolomīts”, reģ. Nr. 40103438994.

Biroja atzinuma sagatavošanas datums: 2021.gada 22.februāris

Ierosinātāja adrese, tālruņa numurs: “Kadiķi”-1, Klintaines pagasts, Pļaviņu novads, LV-5129, tālr. 28307050.

Ar novērtējuma ziņojumu var iepazīties SIA “Vides eksperti”

tīmekļa vietnē www.videseksperti.lv sadaļā Paziņojumi.