Projekta “Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļa izveide Pļaviņu novadā” aktualitātes

Publicēts: 
30.03.2021 - 10:45

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.9.3.1.1/19/I/030 “Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļa izveide Pļaviņu novadā” ietvaros ar mērķi nodrošināt Pļaviņu novadā dzīvojošajām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem pieejamu, kvalitatīvu un atbilstošu sabiedrībā balstītu pakalpojumu infrastruktūru Pļaviņu novadā, izveidojot dienas aprūpes centru ar 10 vietām personām ar garīga rakstura traucējumiem un 10 vietām bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Lielā ielā 37, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, un grupu dzīvokli ar 4 vietām personām ar garīga rakstura traucējumiem Aveņu ielā 2-2, Vietalvā, Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā.

Dienas aprūpes centrā projekta ietvaros ir iegādātas un uzstādītas mēbeles, interaktīvie ekrāni nodarbībām, datortehnika un attīstošas spēles. Dzīvoklis ir aprīkots ar mēbelēm un sadzīves tehniku.

Projekta kopējie izdevumi: 115 243,51 EUR (viens simts piecpadsmit tūkstoši divi simti četrdesmit trīs euro un 51 cents), no tiem ERAF finansējums: 85% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 97 956,98 EUR (deviņdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit seši euro un 98 centi); valsts budžeta dotācija pašvaldībām: 3,75% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 4 321,63 EUR (četri tūkstoši trīs simti divdesmit viens euro un 63 centi); pašvaldības finansējums: 11,25% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 12 964,90 EUR (divpadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit četri euro un 90 centi).

Lai nodrošinātu Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļa darbību, 2021. gada 25. marta Domes sēdē tika apstiprināti šādi nolikumi:

  1. Dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem nolikums;
  2. Dienas aprūpes centra pilngadīgām personām ar invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem nolikums;
  3. Pļaviņu novada domes grupu dzīvokļu nolikums.

 

Dienas aprūpes centrs un grupu dzīvoklis uzsāks darbību pēc reģistrēšanās sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu reģistrā.

 

Olita Znotiņa,
Pļaviņu novada domes projektu vadītāja