Starpnovadu sadarbības projekta “Sveiks, kaimiņ!” jaunatnes jomas atbildīgie piedalījās apmācībās kapacitātes celšanai

Publicēts: 
27.04.2021 - 13:00

Aizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1. sadaļas Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”, par projekta “Sveiks, kaimiņ!” (identifikācijas Nr. VP2020/1.2-4) īstenošanu.

Projekta īstenošanas laikā tiek veidota sistēma, kura nodrošina iespēju jauniešiem un jaunatnes jomā iesaistītajiem speciālistiem īstenot institucionālo sadarbību Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadu ietvaros un starp novadiem, jauniešu līdzdalību novadu sabiedriskajā dzīvē, prasmju attīstību un kompetenču uzlabošanu, brīvprātības principu nostiprināšanu un izpratnes veicināšanu par jaunatnes politikas īstenošanas instrumentiem novadu kopējās Jaunatnes politikas veidošanā.

Jau projekta izstrādes laikā darba grupa secināja, ka situācija novados jaunatnes jomā ir atšķirīga, tāpēc, lai to uzlabotu, viena no idejām bija stiprināt jaunatnes darbā iesaistīto personu kapacitāti, paredzot vienas dienas apmācības jaunatnes darbā iesaistītajām personām.

Projekta īstenošanas laikā, jaunatnes darbā iesaistītās personas izvērtēja savas kompetences un priekšplānā izvirzījās trīs galvenās tēmas – komunikācija, emociju loma saskarsmes procesā un sadarbība, kuras vēlētos apgūt padziļināti. Tāpēc šī gada 15. aprīlī, attālināti satikās 22 jaunatnes jomas darbinieks no Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadiem un kopā piedalījās projekta Aktivitātē Nr.8 "Jaunatnes darbā iesaistīto personu apmācība", kuru vadīja Zane Veinberga, psiholoģe (Mg. psych.), mācību vadītāja un spēļu – metožu izstrādātāja, Izglītojošo spēļu un metožu asociācijas līdzdibinātāja. Mācību programma tika izstrādāta balstoties uz augstāk minētajām tēmām, ko izvēlējās paši projekta dalībnieki.

Apmācību noslēgumā, tika izveidots “Sveiks, kaimiņ!” kopienas veiksmīgas sadarbības septiņu svarīgāko punktu saraksts, kurš nosaka, ka mūsu kopīgais mērķis ir attīstīt jaunatnes dzīves darbu jaunizveidotajā novadā; izturēties cieņpilni; apvienot resursus mērķa sasniegšanai; apņemties nodrošināt atklātu, saprotamu un skaidru komunikāciju; būt disciplinētiem un atbildīgiem pret savu pienākumu veikšanu; rūpēties par savu personīgo psiholoģisko veselību un atrast laiku un vietu, lai satiktos un kopīgi plānotu jaunatnes jomas attīstības virzienus.

Pēc apmācībām, dalībniekiem tika izsūtītas apliecības par neformālās izglītības programmas “Komunikācija, saskarsme, emociju loma saskarsmes procesā, veiksmīgas sadarbības pamatprincipi” apgūšanu.

Apmācību noslēgumā, to dalībnieki atzinīgi novērtēja gan iegūtās zināšanas, gan iespēju būt kopā neformālā gaisotnē, lai vēl labāk iepazītu viens otru un spētu sadarboties kopīgu mērķu īstenošanā.

 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Līga Kriškijāne 
Aizkraukles Interešu izglītības centra 
Jaunatnes lietu speciāliste