Tiek turpināts projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Publicēts: 
25.11.2021 - 08:30

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

2021./2022. mācību gadā turpinās projekta īstenošana Pļaviņu vidusskolā.

Projektā tiek sniegts atbalsts izglītojamajiem, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Šajā mācību gadā projektā var iesaistīties vispārizglītojošo skolu skolēni no 1. līdz 12. klasei. Projekta darbu katrā no izglītības iestādēm vada skolas koordinators. Iesaistītajam skolēnam katra semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. 2021./2022.mācību gada 1. semestrī tika izveidoti 13 individuālie atbalsta plāni skolēniem. Oktobrī Pļaviņu vidusskolā uzsāk šo plānu īstenošanu.

Īpaši nozīmīgs skolēniem atbalsts ir laikā, kad mācību process notiek attālināti. Pedagogu, atbalsta personāla IT prasmes ir ļoti labā līmenī, tāpēc konsultatīvo atbalstu iespējams nodrošināt ne tikai skolā klātienē, bet arī attālināti.

Projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” aktivitātes tiek plānotas līdz 2022. gada 31. augustam.

Lai sniegtu atbalstu skolēniem, mazinot Covid-19 pandēmijas radīto seku ietekmi uz mācību satura apguvi un iesaisti izglītībā, 2021. gada 2. novembrī, valdībā apstiprināts rīkojums “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Ar to Izglītības un zinātnes ministrijai papildus piešķirti gandrīz 1,6 milj. eiro. Tas ļauj nodrošināt papildu individuālas konsultācijas un atbalstīt bērnu individuālās kompetences projektā.

Covid-19 pandēmija ir būtiski ietekmējusi skolēnu mācību sasniegumus, ir pieaudzis pieprasījums pēc pedagogu palīgiem klasēs un papildu atbalsta mācību satura apguvei. Attālinātais mācību process ir veicinājis situāciju, kad mācību viela ir apgūta daļēji, bērniem ir problēmas to apgūt patstāvīgi, tāpēc aizvien vairāk skolēnu lūdz papildu individuālas konsultācijas un atbalstu mācību procesā, lai sasniegtu mācību mērķus.

 

24.11.2021.

Informāciju sagatavoja Pļaviņu apvienības pārvaldes

 izglītības darba speciāliste, projekta koordinatore

 Ilona Lazda