Bibliotēkas

 

Pļaviņu novada bibliotēkas ir kultūras un izglītības, informācijas un sabiedriskās saskarsmes vietas novadā un pilsētā, kas piedāvā iedzīvotājiem informāciju un e-pakalpojumus, rada nodrošinājumu mūžizglītībai un brīvā laika pavadīšanai; rūpējas par lokālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

Kopš 2009. gada, kad izveidots Pļaviņu novads, pastāv centralizētais bibliotēku modelis. Pļaviņu novada bibliotēka veic centrālās bibliotēkas funkcijas, koordinējot citu Pļaviņu novada bibliotēku jeb filiāļu darbu: Gostiņu bibliotēkas, Pļaviņu novada bērnu bibliotēkas, Aiviekstes pagasta bibliotēkas, Klintaines pagasta bibliotēkas un E. Prūsas Vietalvas pagasta bibliotēkas. Pļaviņu novada bibliotēka ir Pļaviņu novada domes struktūrvienība ar vietējas nozīmes bibliotēkas statusu, kura darbojas Aizkraukles pilsētas bibliotēkas metodiskajā vadībā un pārraudzībā. Centralizējot bibliotēku struktūru, saglabāts nodalīts budžets katrai no novada bibliotēkām, uzticot novada bibliotēkai administrējošās un koordinējošās funkcijas.
 
 
 

E-grāmatu bibliotēka

 

Aizkraukles reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs:

Meklēšanas un informācijas piegādes sistēma Latvijas Nacionālās bibliotēkas apvienotajos informācijas resursos:

Seko bibliotēkai sociālajos tīklos:       

 

 
PAKALPOJUMI BIBLIOTĒKĀS
 
Bezmaksas pakalpojumi:
 1. Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāja pieprasījuma abonementā vai lasītavā
 2. Konsultācijas iespieddarbu, e-kataloga, datubāzu izmantošanā
 3. Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana
 4. Lasīšanu un literatūru popularizējoši un izglītojoši pasākumi (izstādes, pārrunas, literāri un tematiski sarīkojumi, tikšanās, u.c.)
 5. Starpbibliotēku abonements (SBA) – iespēja pasūtīt izdevumus, kuri nav bibliotēkas krājumā
 6. Interneta pieejas punkts bibliotēkas e-kataloga lietošanai, informācijas meklēšanai internetā un datubāzēs
 7. Palīdzība un konsultācijas dažādu e-pakalpojumu saņemšanā
 8. Datoru ar standartprogrammatūru un interneta pieslēgumu, bezvadu interneta izmantošana
 9. Apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
 10. Bibliogrāfisku, faktogrāfisku uzziņu, dokumentu piegāde uz e-pastu pēc lietotāja pieprasījuma
 11. Bezmaksas piekļuve tiešsaistes datubāzēm Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka, LNB Digitālā bibliotēka, Filmas.lv. Ar bibliotēkā saņemtiem autorizācijas rīkiem iespējama datubāzes Letonika attālināta izmantošana Novada bibliotēkas lietotājiem (atrodoties ārpus bibliotēkas)

 

Maksas pakalpojumi:

 

Nr.

Pakalpojums

Apraksts

Cena EUR

1.

Kopēšana / datorizdruka

   

1 A4 formāta lapa, melnbalta (no vienas puses)

   

0.12

   
2.

Kopēšana / datorizdruka

   

1 A4 formāta lapa, melnbalta (no abām pusēm)

   

0.14

   
3.

Kopēšana / datorizdruka

   

1 A4 formāta lapa, krāsaina (no vienas puses)

   

0.52

   
4.

Kopēšana / datorizdruka

   

1 A3 formāta lapa, melnbalta (no vienas puses)

   

0.24

   
5.

Kopēšana / datorizdruka

   

1 A3 formāta lapa, melnbalta (no abām pusēm)

   

0.30

   
6.

Kopēšana / datorizdruka

   

1 A3 formāta lapa, krāsaina (no vienas puses)

   

0.96

   
7.

Skenēšana

   

1 vienība

   

0.14

   

No maksas par pakalpojumiem ir atbrīvotas:

 • Pļaviņu novada trūcīgās un maznodrošinātās personas, uzrādot statusu apliecinošu, spēkā esošu izziņu no Pļaviņu novada sociālā dienesta, kopējot, drukājot vai skenējot dokumentus
 • Personas, kurām piešķirta invaliditāte
 • Pļaviņu novada pašvaldības iestādes un struktūrvienības
Piezīme: maksas pakalpojumam nepiemēro PVN saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta 1.daļas 17.punkta e) apakšpunktu